Lohkanmiella-prográmma

Oulu univeristehta humanistalaš dieđagoddi ja pedagogihka dieđagoddi ollašuhttet ovttasbarggus Oahpahus- ja kulturiministera ruhtadan golmmajagáš Lohkamiella-prográmma jagiid 2012-2015.

Lohkamiella-prográmma ulbmilin lea ráhkadit doaibmamálliid mánáid ja nuoraid lohkan- ja čállinmáhtu ovddideami várás, nannet oahpaheaddjiid ja bájásgeassiid diđolašvuođa, dáidduid ja vugiid mánáid ja nuoraid máŋggabealat lohkan- ja čállinmáhtu ja lohkanmovtta doarjumis sihke mediabajásgeassimis. Prográmmá ulbmilin lea maiddái nannet mánáid ja nuorraid beroštumi ja dáidduid máŋggabealat lohkamii ja čállimii, nannet mánáid ja nuorraid iešguđetlágan teavsttaid ja mediasisdoaluid geavahusa sihke ovddidit sisa beassamadihtui ja sisdoaluide (dieđuhálddašeapmi ja medialohkanmáhttu).

Prográmma čuozáhatjoavkun leat 6-16 jahkásaš mánát ja nuorat, oahpaheaddjit, girjerádjoámmátolbmot, vánhemat. Ollašuhttináigge ráhkadat doaibmifierpmádaga, ovddidat doaibmanmálliid ja skuvlejumi sihke viiddidat doaibmamálliid. Lohkamiella-prográmma guovddáš oassái gulli geahččaleapmi ollašuhttojuvvo jagiid 2013-14. Máŋggabealat lohkanmáhtuid temájahki lea jagi 2014-15. Lohkamiella-prográmmas árvvostallat ulbmiliid ollašuvvama ovddideaddji árvvoštallama metodaid vuođul.