Läslust-program

Läslust är ett treårigt program som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och som genomförs av humanistiska och pedagogiska fakulteterna vid Uleåborgs universitet under åren 2012–2015.

I bakgrunden finns bl.a. PISA- och PIRLS-undersökningarna som visade att det finns skäl att ta itu med finländska barns och ungas läsmotivation och –kunskap.

Målet med programmet Läslust är att skapa verksamhetsmodeller för utvecklande av läs- och skrivfärdigheterna bland barn och unga i åldern 6–16 år och att stärka lärarnas, fostrarnas och bibliotekspersonalens medvetenhet, färdigheter och metoder när det gäller att främja mångsidiga läs- och skrivfärdigheter och läslust bland barn och unga samt mediefostran. Därtill strävar programmet efter att stärka barns och ungas intresse för och förmåga till mångsidigt läsande och skrivande, stärka deras användning av olika slags texter och medieinnehåll samt förbättra deras förmåga att ta till sig information och innehåll (innehållshantering och medieläsfärdighet). Under programmets genomförandetid skapas ett aktörsnätverk och ett utbildningsformat, och dessutom utvecklas och sprids verksamhetsmodeller. 

Mer om bakgrundsbegrepp: Eeva Kurttila-Matero (2011) School library: a tool for developing the school's operating culture.

Temaåret 2014 - 2015

Temaåret för mångsidiga läsfärdigheter firas åren 2014–2015.

Under temaåret sprids utbildningsformatet i hela landet genom kurser för utvecklande av lärandemiljöns verksamhetskulturer som avser att stöda främjandet av läsfärdigheterna. Webbmiljön som används i pilotskedet har en avgörande roll i den riksomfattande spridningen av programmet.

President Sauli Niinistö är beskyddare för temaåret. 

Läslustambassadörerna: Siri Kolu, Aleksi Delikouras och Agneta Möller-Salmela.

Läslustambassadören Agneta Möller-Salmelas svenskspråkiga sida med läsdiplom, blogg och videor