Lukuinto-pilotointi

Lukuinto-ideapankin perustana on on laajamittainen vuosina 2013–2014 toteutettu pilotointi.

Koulu ja kirjasto -pilottiparit ovat etsineet, kehittäneet ja testanneet lasten ja nuorten lukemista monipuolistavia ja innostavia ideoita lukumotivaation kasvattamiseksi. Ideoiden käyttö on johtanut pilottipaikkakunnilla lukemisen lisääntymiseen, lukutaidon ja -valmiuksien parantumiseen ja monipuolistumiseen sekä monilukutaidon kehittymiseen ja sen merkityksen korostumiseen.

Pilotoinnin tavoitteet

• Uudenlaisten monipuolisiin lukutaitoihin tähtäävien toimintatapojen kokeileminen koulun ja kirjaston, 6–16-vuotiaiden lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa yhteistyönä
• Opettajille ja kirjastoammattilaisille suunnatun yhteisen koulutuksen kehittäminen
• Lukuinto-yhteisön laajentaminen koulujen, kirjastojen ja kotien ulkopuolelle
• Lukutaitoihin liittyvän tukimateriaalin tuottaminen Lukuinto-yhteisölle

Olennaista pilotoinnissa on ollut jatkonäkymien löytäminen kehittämistyölle sekä kehittämisideasta, käytännön kokeilusta ja toiminnasta syntyvien laajemmin yleistettävien toimintatapojen erottaminen ja niiden dokumentointi. Lapset ja nuoret ovat olleet keskeisessä asemassa ikäryhmälleen sopivien ja innostavien toimintatapojen suunnittelussa ja testaamisessa. Lisäksi Lukuinnon pilotoijat ovat pyrkineet  aktivoimaan koteja. Pilotoijat toimivat  kehittämistoiminnan jatkajina pilottivuoden jälkeen esimerkiksi toteuttamalla Lukuinto-teemavuoden ja levittämällä kehittämisideoitansa omalle alueelleen. Osa pilotoijista järjesti koulutusta  opettajille ja kirjastoammattilaisille.

Pilotoinnin kulku

Kaksivaiheinen pilotointi:

  • 15 koulu ja kirjasto -paria           kevät  2013 - syksy 2013 
  • 15 koulu ja kirjasto -paria           syksy 2013 – kevät 2014

Koulu ja kirjasto-parit

  • selkiyttivät kehittämisideaansa koulutustapahtumissa
  •  toteuttivat kehittämisideoitaan  käytännössä yhteistyökumppaneidensa kanssa
  •  dokumentoivat toimintaansa (prosessin kuvailu, lähtö- ja tavoitetilan kuvailu sekä itsearviointi). 


 Lukuinto-työryhmä

  • järjesti Lukuinto-koulutuksia yhteistyökumppaneiden kanssa
  • organisoi asiantuntijatukea pilotoijille
  • vieraili pilotoijayhteisöissä
  • organisoi tablet-laitteiden ja muiden teknisten laitteiden lainauksia pilotoijille
  • analysoi ja arvioi Lukuinto-toimintaa kehittävän arvioinnin menetelmin

Pilotoinnin yhteydessä tehtiin opinnäytetöitä  (Oulun yliopiston humanistisen ja kasvatustieteiden tiedekuntien sekä Tietojenkäsittelytieteiden laitos, TOL). Lukuinto-toiminnan vaikuttavuustutkimus jatkuu vielä pilotoinnin päätyttyä. Pilotoinnissa kehitetyt toimintatavat on  koostettu koulun, kirjaston ja kodin käyttöön suunnatuksi Lukuinto-ideapankiksi (Lukuinto-työryhmä)

Lue lisää pilotoinnista ja pilotoijien kokemuksista Leena Kultalahden Lukuinto-arviointiraportista!